Thorveton Church Devon - St. Thomas of Canterbury


Thorveton - Exterior View
Click here to download

Thorveton - Looking up to the Ringing Chamber
Click here to download

Thorveton - The Nave
Click here to download

Thorveton - The Tower from the West
Click here to download

Thorveton - The Tower
Click here to download

Back to Devon Churches

Home Page